Michał Lempkowski

Michał Lempkowski

Inżynier
Członek SIDiR,
CAS Contract Advisory Services

Inżynier budownictwa specjalności budowa dróg i mostów. Administrator kontraktu oraz niezależny Inżynier Konsultant z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu roszczeniami na dużych kontraktach infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o międzynarodowe standardy umowy FIDIC, biegły ad hoc. Specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu doradztwa kontraktowego, w tym identyfikacją ryzyk kontraktowych i minimalizacją skutków ich ewentualnego zmaterializowania się, kosztami, harmonogramowaniem, przygotowywaniem opinii oraz podejmowaniem w imieniu i na rzecz podmiotów gospodarczych prób polubownego rozwiązywania sporów powstałych na tle realizowanych umów o roboty budowlane i/lub prace projektowe.