Michał Lempkowski

Michał Lempkowski

Inżynier Konsultant
Członek SIDiR
CCM Construction & Claims Management

Inżynier budownictwa specjalności budowa dróg i mostów. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w zakresie zarządzania w budownictwie – studia podyplomowe akredytowane przez CIOB (The Chartered Institute of Building, Londyn).

Niezależny Inżynier Konsultant Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu roszczeniami na dużych kontraktach infrastrukturalnych (drogowych i kolejowych), realizowanych w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych i międzynarodowe standardy umowy FIDIC (czerwona i żółta książka), Biegły Sądowy ad hoc. Specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu doradztwa kontraktowego, w tym identyfikacją ryzyk kontraktowych i minimalizacją skutków ich ewentualnego zmaterializowania się, kosztami, harmonogramowaniem, przygotowywaniem opinii oraz podejmowaniem w imieniu i na rzecz podmiotów gospodarczych prób polubownego rozwiązywania sporów powstałych na tle realizowanych umów o roboty budowlane i/lub prace projektowe.

Współautor i autor szeregu opinii prywatnych, na rzecz zamawiających i wykonawców oraz opinii biegłego z postanowienia sądów powszechnych.

Jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej, inżynieryjnej mostowej i inżynieryjnej kolejowej.