Przemysław Drapała

Przemysław Drapała

Doktor habilitowany prawa cywilnego

Profesor nadzwyczajny i Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Partner, kieruje ponad 20-osobowym Zespołem: Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Infrastruktury. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w reprezentowaniu polskich i zagranicznych podmiotów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz krajowymi i zagranicznymi sądami arbitrażowymi (KIG, Lewiatan, ICC, VIAC, DIS, UNCITRAL). Był pełnomocnikiem procesowym w kilkudziesięciu złożonych postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych. Ponadto z powodzeniem reprezentował spółki z branży automotive, nieruchomości, producentów i dostawców technologii, a także instytucje finansowe w postępowaniach sądowych i arbitrażowych związanych z ich działalnością. Prof. Drapała łączy wieloletnie doświadczenie i umiejętności pełnomocnika procesowego z doświadczeniami wynikającymi z pełnienia funkcji arbitra. Uznany w międzynarodowym rankingu LEGAL 500 (2018 i 2019) za „Leading Individual in Poland” w dziedzinie „Construction/Construction Disputes”. Profesor nadzwyczajny i Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor ponad 80 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i arbitrażu, w tym licznych publikacji dotyczących umów o roboty budowlane. Współautor tomów 5, 6 i 7 Systemu Prawa Prywatnego – Zobowiązania (ostatnie wydanie C.H. Beck, 2013 – 2018), współautor – wraz z Sędziami Izby Cywilnej Sądu Najwyższego – komentarza do Kodeksu Cywilnego pod red. Jacka Gudowskiego (ostatnie wydanie Wolters Kluwer, 2017). Członek Zarządu Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członek Zespołu Problemowego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. umów o świadczenie usług w nowym Kodeksie Cywilnym (w tym umów o roboty budowlane), przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawa i Legislacji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), członek Rady Zamówień Publicznych.