§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „DOBRE PRAKTYKI W ZAGROŻENIU”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Konkursu jest kreowanie dobrych praktyk inżynierskich poprzez dokonanie wyboru najbardziej kreatywnych a rebours publicznych Zamawiających i Inżynierów działających w obszarze realizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o wzorcowe Warunki Kontraktowe FIDIC w dwóch kategoriach:
  a) Kategoria 1 – „Rozgarnięty Inżynier”;
  b) Kategoria 2 – „Kreatywny Zamawiający”;
  oraz dla osoby prawnej lub fizycznej, która w sposób godny naśladowania stosuje „dobre praktyki” w realizacji inwestycji publicznych w kategorii:
  c) Kategoria 3 – „Promotor Dobrych Praktyk”.
 3. Konkurs przeprowadzany jest corocznie, przy czym termin zgłaszania nominacji, o których mowa w § 2 upływa w dniu 15 października każdego kolejnego roku poczynając od 2017 r.
 4. Regulamin określa zasady zgłaszania nominacji do Konkursu oraz przyznawania Statuetek w każdej z dwóch Kategorii.
 5. Konkurs ma charakter otwarty, udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny – każdy z uczestników rynku zamówień publicznych może wziąć udział w Konkursie, zarówno po stronie Nominującego jak i Nominowanego Kandydata do wyróżnienia Statuetką.
 6. Nominującym może być osoba fizyczna lub osoba prawna czynnie działająca w obszarze realizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o wzorcowe Warunki Kontraktowe FIDIC.
 7. Nominującemu przysługuje prawo do zgłaszania więcej niż tylko jednej kandydatury w każdej z trzech kategorii.

§ 2
WARUNKI ZGŁASZANIA KANDYDATUR

 1. Warunkiem zgłoszenia Nominowanej Kandydatury w każdej z trzech kategorii jest przesłanie do biura Organizatora nominacji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi rzeczywiste działania „Kreatywnego Zamawiającego”, „Rozgarniętego Inżyniera” oraz „Promotora Dobrych Praktyk”, przy czym zgłoszenie może być przesłane w wersji elektronicznej lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera.
 2. Adres Organizatora: 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4/334; [email protected]
 3. Termin zgłaszania kandydatur upływa w dniu 15 października każdego kolejnego roku o godzinie 24.00.
 4. Za dowody uznane zostaną wszelkie kopie siwz, odpowiedzi na pytania wykonawców składane w trakcie procedury przetargowej, korespondencji kontraktowej, polecenia, Określenia, zatwierdzenia, zgody, etc., które w zamówieniach publicznych są co do zasady jawne.

§ 3
KAPITUŁA KONKURSOWA

 1. Prezes SIDiR powołuje corocznie Kapitułę Konkursu, w sposób sobie tylko i wyłącznie znany. Kapitula Konkursowa powinna zostać powołana najpóźniej do dnia 15 października każdego kolejnego roku, poczynając od 2017 r.
 2. Kapituła liczyć musi co najmniej 5 osób, przy czym w skład Kapituły Konkursowej wchodzić musi co najmniej dwóch członków Zarządu SIDiR.
 3. Każdy z członków Kapituły Konkursowej dysponuje 10. głosami w każdej z trzech kategorii, które może rozdzielić między zgłoszone kandydatury w sposób dowolny.
 4. Kapituła Konkursowa działa w sposób kolegialny, decyzje zapadają większością głosów, przy czym w przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez poszczególnych nominowanych Kandydatów, decydujący głos ma Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie.
 5. Każdy z członków Kapituły Konkursowej może być jednocześnie Nominującym.
 6. Kapituła Konkursowa wyłoni ponadto spośród wszystkich Nominujących, którzy przesłali zgłoszenia dwie osoby, które otrzymają nagrody specjalne.

§ 4
NAGRODY

 1. Zwycięzca w każdej z trzech kategorii zostanie wyróżniony poprzez przyznanie Statuetki „Strapionego Konsultanta”, autorstwa uznanego krakowskiego twórcy.
 2. Wartość Statuetki jest trudna do oszacowania, niemniej Organizatorzy zakładają, że z każdym kolejnym rokiem będzie wzrastać, aż do osiągnięcia wartości bezcennej.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz przyznane Statuetki „Strapionego Konsultanta” odbywać się będzie podczas uroczystej kolacji w trakcie corocznej Konferencji Arbitrażowej organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, przy czym pierwsze inauguracyjne ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie Statuetek „Strapionego Konsultanta” odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. w trakcie uroczystej kolacji podczas 4. edycji Konferencji Arbitrażowej organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie poprzedzone prezentacją Nominowanych Kandydatur. W prezentacji Nominowanych Kandydatur mogą pomagać Nominujący, którzy daną kandydaturę zgłosili do Konkursu.
 5. Kapituła Konkursowa nie może odmówić prawa Nominującego do zaprezentowania Nominowanej Kandydatury w przypadku wyrażenia przez Nominującego takiej woli.
 6. Przyznane Statuetki „Strapionego Konsultanta” w każdej z trzech kategorii mogą zostać wręczone bezpośrednio podczas uroczystej Gali pod warunkiem, że zwycięski Nominowany będzie uczestniczył w Gali oraz wyrazi wolę odebrania Statuetki, bądź zostaną przesłane na adres wskazany w zgłoszeniu, bądź zostaną zdeponowane w sejfie w siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie do lepszych czasów.
 7. Prezes Zarządu SIDiR zobowiązany jest do zapewnienia upublicznienia nominacji oraz zwycięzców w każdej z trzech kategorii poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w Biuletynie KONSULTANT oraz na stronie SIDiR (www.sidir.pl).

§ 4
UWAGI KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie się Nominujących do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień́ niniejszego Regulaminu, także tych jeszcze nie znanych i nie opublikowanych.
 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych oraz w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem ostatecznie decyzje i rozstrzygnięcia podejmuje Prezes Zarządu SIDiR.
 3. Informacje oraz zmiany dotyczące Konkursu będą publikowane w Biuletynie KONSULTANT oraz na stronach SIDiR (www.sidir.pl).
 4. W przypadku wątpliwości lub pytań́ należy zwracać się bezpośrednio do biura Organizatora: [email protected], lub: +48 22 826 16 72.