IV Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa

Efektywna realizacja kontraktów w zamówieniach publicznych

Arbitraż • Spory • Mediacja w budownictwie

Warszawa 23-24.11.2017

O konferencji

Czwarta edycja konferencji arbitrażowej organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców po raz kolejny poświęcona będzie aktualnym problemom, z którymi spotykamy się w trakcie realizacji zamówień publicznych w budownictwie.

W tym roku chcemy skupić Państwa uwagę na ryzykach, które występują w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane oraz na tym, jak je minimalizować. Bo że nie da się ich całkowicie wyeliminować nie muszę chyba nikogo przekonywać.

Od strony praktycznej – bo praktycy z krwi i kości będą te tematy prezentować – podejdziemy do kwestii rażąco niskiej ceny i kryteriów pozacenowych. Zatem znajdziecie Państwo odpowiedź na pytania o to jak skutecznie wykorzystywać dobrodziejstwo znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie rażąco niskiej ceny i kryteriów właśnie, po to by odejść od dyktatu najniższej ceny. A także wskazówki jakie kryteria jakościowe powinni zamawiający stosować, by miały one rzeczywisty wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej.

Oprócz prelekcji tym razem zaproponujemy Państwu również udział w debatach, w tym w debacie oksfordzkiej i w debacie otwartej. Myślę, że debaty zdynamizują konferencję i będą szansą dla Państwa na osobisty udział w dyskusjach.

Tradycyjne po pierwszym dniu konferencji zapraszamy wszystkich na uroczystą kolację, w trakcie której odbędzie się ogłoszenie wyników konkursu „Dobre praktyki w zagrożeniu” oraz wręczenie statuetek „Strapionego Konsultanta”.

Do zobaczenia na konferencji.

 

Tomasz Latawiec
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
Wice Prezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Galeria

Kilka zdjęć z poprzednich edycji konferencji organizowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Program

Poniżej prezentujemy program konferencji, szersze biografie prelegentów znajdą Państwo w sekcji prelegenci. Zachęcamy również do pobranie programy w formie ulotki: Pobierz ulotkę z programem konferencji

2017-11-23
Rejestracja uczestników
09:30 - 10:00

Otwarcie Konferencji
10:00 - 10:30

Prowadzący: Jacek Bendykowski, Tomasz Latawiec


Dzisiejszy rynek zamówień publicznych - przegląd problematyki efektywności.
10:30 - 11:00

Prowadzący: Maciej Jamka


Minimalizacja ryzyka nieukończenia kontraktu w terminie i w zakładanym budżecie.
11:00 - 11:30

Prowadzący: Tomasz Skoczyński


Metody analitycznego wsparcia stron w podejmowaniu decyzji w zakresie przedłużenia okresu realizacji kontraktu
11:30 - 12:00

Prowadzący: Paweł Zejer


Przerwa kawowa
12:00 - 12:30

Debata oksfordzka
12:30 - 14:00

Michał Skorupski (strona liberalna) v. Tadeusz Żaba (strona konserwatywna)

Moderator: Jacek Bendykowski

Udział: uczestnicy Konferencji

Cztery tezy zarządzania kontraktami:

1. Czy rozstrzygnięcie roszczenia przez Inżyniera powinno wymagać zgody Zamawiającego?
2. Czy Inżynier i/lub Zamawiający powinni ingerować w Harmonogram Wykonawcy?
3. Czy Zamawiający powinien mieć wpływ na kształt umów podwykonawczych?
4. Czy zmiana do umowy o zamówienie publiczne wymaga aneksu?


Lunch
14:00 - 15:00

Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego w praktyce.
15:00 - 15:30

Prowadzący: Jerzy Sawicki


Światowe kierunki w formowaniu relacji pomiędzy stronami kontraktów-Złote klauzule FIDIC
15:30 - 16:00

Prowadzący: Rafał Morek


(R)ewolucyjne podejście do ubezpieczenia ryzyk budowlano montażowych - optymalny dobór modelu ubezpieczenia inwestycji
16:00 - 16:30

Prowadzący: Elżbieta Holnicka-SzulcGrzegorz Romanowicz


Uroczysta kolacja & wręczenie statuetek „Strapionego Konsultanta”
19:00

2017-11-24
Poranna kawa
09:30 - 10:00

Rażąco niska cena – czyli instrukcja badania rzetelności oferty
10:00 - 10:30

Prowadząca: Anna Packo


Debata
10:30 - 12:00

Pozacenowe kryteria wyboru wykonawców
Skuteczność obecnie stosowanych metod.
Innowacyjne metody wyboru oferty najkorzystniejszej.
Subiektywna v. obiektywna ocena ofert (czy obiektywna tak naprawdę jest obiektywna?)
Warunki efektywnego stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert.
Prawdy i mity na temat pozacenowych kryteriów oceny ofert

Udział: uczestnicy Konferencji

Uczestnicy:
Iwona Stępień – Kotlarek Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Marcin Skromak – adwokat Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k., Członek SIDiR
Honorata Łopianowska – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, były członek Krajowej Izby Odwoławczej
Izabela Fundowicz – Wicedyrektor Departamentu Prawnego w UZP

Moderator: Tomasz Latawiec


Przerwa kawowa
12:00 - 12:30

Rozstrzygnięcie Konkursu Młodych Profesjonalistów na najciekawszy projekt
12:30 - 12:45

Prowadzący: Grzegorz Piskorz, Paweł Zejer


Wpływ orzecznictwa KIO na zobowiązania stron Kontraktów budowlanych
12:45 - 13:15

Prowadzący: Andrzej GrabiecMagdalena Zadora-Redźko


Zapisy OPZ i warunków kontraktu a roszczenia wykonawcy
13:15 - 13:45

Prowadzący: Andrzej Michałowski


Znaczenie procedury mediacyjnej dla minimalizacji ryzyk kontraktowych w systemie zamówień publicznych
13:45 - 14:15

Prowadzący: Piotr Skrzypczak


Podsumowanie Konferencji
14:15 - 14:30

Prowadzący: Jacek Bendykowski


Lunch
14:30

Prelegenci

Konkurs „Dobre praktyki w zagrożeniu”

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców od lat stara się przenosić na krajowy rynek dobre praktyki w zarządzaniu kontraktami wypracowane przez ekspertów FIDIC. Jako jedyna krajowa organizacja FIDIC staramy się przekonywać uczestników rynku zamówień publicznych, że kontrakty zbalansowane, ze sprawiedliwie przypisanymi stronom ryzkami, z szybką ścieżką rozstrzygania sporów dają większą gwarancję ich ukończenia w terminie i zaplanowanym budżecie.

I gdy już wydawało się, że z największymi zamawiającymi publicznymi sprawy idą w dobrym kierunku, to niestety znowu okazało się, że tylko nam się wydawało. Znowu z rynku docierają do nas informacje o niezrozumiałych działaniach zamawiających majstrujących w Warunkach Kontraktowych FIDIC, o kolejnych Inżynierach, którzy w sobie tylko znany sposób interpretują zapisy kontraktów nie szanując przy tym zasad i „ducha” FIDIC, o sprawach w sądach toczących się tylko i wyłącznie z powodu tego, że strony nie rozumieją na czym polega współpraca, balans i rola poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego oraz że nie chcą stosować promowanych przez nas metod zapobiegania sporom.

Skoro zatem na poważnie nie wychodzi, to może śmiechem prędzej dotrzemy do świadomości tych, którzy mają wpływ na to jak wyglądają nasze kontrakty FIDIC i jak są realizowane.

Dlatego podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu konkursu „Dobre praktyki w zagrożeniu”. Czekamy na przesyłanie przykładów łamania dobrych praktyk – trochę śmiesznych, trochę groteskowych, trochę groźnych – może poprzez śmiech szybciej osiągniemy cel, którym jest zrozumienie dla idei nowoczesnego konsultingu inżynierskiego.

Statuetki „Strapionego Konsultanta”, będą wręczane zgodnie z Regulaminem, z którym możecie się zapoznać poniżej. Liczę na Państwa wkład we wskazywaniu kandydatów do wyróżnienia Statuetką oraz na rozpropagowanie tej idei wśród jak najszerszego grona.

Wręczanie Statuetek „Strapionego Konsultanta” odbywać się będzie corocznie podczas uroczystej kolacji w trakcie kolejnych edycji Konferencji Arbitrażowej organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, przy czym pierwsze inauguracyjne ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie Statuetek „Strapionego Konsultanta” odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. w trakcie uroczystej kolacji podczas 4. edycji Konferencji Arbitrażowej organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie. Oczywiście zamierzamy też nagradzać wyróżniających się uczestników rynku inwestycji celu publicznych. Znane są bowiem przykłady zamawiających, którzy rzetelnie podchodzą do podziału ryzyk, do swojej odpowiedzialności za osiągnięcie celu – czyli ukończenia inwestycji, którzy po prostu chcą działać sprawnie i na zasadach fair wobec drugiej strony. O takich właśnie zasadach mamy zamiar dużo mówić podczas naszej Konferencji.

 

Tomasz Latawiec
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców,
Wice Prezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców


Zobacz również: Regulamin konkursu „Dobre praktyki w zagrożeniu”

Organizator

Sąd Arbitrażowy przy SIDiR został utworzony w 2005 r. Jest instytucją wyspecjalizowaną zwłaszcza w rozstrzyganiu sporów budowlanych i dotyczących zamówień publicznych. Zapewnia usługi arbitrażowe na najwyższym poziomie profesjonalnym i sprawiedliwe rozstrzygnięcia.

Organami Sądu są: Prezydium Sądu, Prezes Sądu oraz Sekretarz, powołani przez Zarząd SIDiR, starannie dobrani do jak najlepszego wykonywania swoich funkcji.

Podstawą postępowania jest zapis na Sąd (umowa o arbitraż). Modelowa klauzula arbitrażowa ma następujące brzmienie:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.”

Spór może zostać poddany orzecznictwu Sądu także po powstaniu sporu.

Aktualna wersja Regulaminu Sądu z lutego 2015 r. zawiera postanowienia służące efektywnemu i sprawiedliwemu postępowaniu i rozstrzyganiu.

Partnerzy

Broker ubezpieczeniowy STBU

Spółka STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi została założona w 1998 roku przez trójmiejskich specjalistów z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych. Na przestrzeni kolejnych lat kształtowała się obecna struktura własnościowa firmy. Staliśmy się jednym z czołowych brokerów ubezpieczeniowych na rynku. W imieniu naszych Klientów uzyskujemy optymalne warunki ubezpieczeń.

W pierwszym etapie funkcjonowania jako broker ubezpieczeniowy, priorytetem stało się wypracowywanie innowacyjnych procedur obsługi klienta, rozwój kompetencyjny personelu oraz wdrażanie zaawansowanego wsparcia technologicznego. Spółka STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi wyspecjalizowała się w systemowych rozwiązaniach korporacyjnego ładu ubezpieczeniowego realizowanych w oparciu o autorską filozofię Outsourcingu ryzyka.

http://www.stbu.pl/

Kancelaria SKP

Skoczyński Kolańczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych (Kancelaria SKP) jest spółką partnerską założoną w kwietniu 2013 roku przez posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe radców prawnych Tomasza Skoczyńskiego i Filipa Kolańczyka. Tomasz Skoczyński przez kilkanaście lat był wspólnikiem zarządzającym jednej z większych polskich kancelarii, natomiast Filip Kolańczyk był jej wspólnikiem i szefem kluczowego departamentu.

Kancelaria SKP wraz z zespołem swoich współpracowników świadczy kompleksową obsługę prawną. Przede wszystkim jednak działalność Kancelarii SKP skupia się na problematyce związanej z zamówieniami publicznymi i partnerstwie publiczno-prywatnym, kompleksowym prowadzeniem procesów inwestycyjnych, w tym realizowanych w oparciu o wzorce FIDIC, reprezentacją w postępowaniach sądowych i arbitrażowych oraz doradztwem w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego.

Przyjęta przez Kancelarię SKP specjalizacja, bardzo duże praktyczne doświadczenie wspólników i kluczowej kadry, w połączeniu ze świadczeniem obsługi prawnej przez najbardziej doświadczonych prawników pozwala na bardzo efektywne wykorzystanie unikalnej wiedzy nabytej w toku wieloletniej obsługi prawnej świadczonej w ramach podobnych projektów.

Kancelaria SKP w zakresie swojej ścisłej specjalizacji obsługuje klientów między innymi z takich branż jak budowlana, komunalna, informatyczna, produkcyjna i farmaceutyczna. Klientami Kancelarii SKP są zarówno spółki giełdowe, korporacje międzynarodowe jak i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty z sektora finansów publicznych.

Kancelaria SKP wraz z zespołem swoich współpracowników świadczy kompleksową obsługę prawną przede wszystkim dla przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Specjalizujemy się szczególnie w takich dziedzinach prawa jak: prawo zamówień publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne, obsługa sporów, w tym postępowań arbitrażowych, prawo upadłościowe i naprawcze, obsługa inwestycji, prawo nieruchomości oraz prawo korporacyjne. W dziedzinach będących naszą specjalizacją prawnicy Kancelarii SKP posiadają bardzo duże doświadczenie współpracując z klientami z wielu różnych branż (m.in. informatyczna, budowalna, komunalna, farmaceutyczna), reprezentując ich w sprawach o kluczowym dla nich znaczeniu, zarówno przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, UOKiK, jak i innymi organami administracji publicznej.

http://skp-kancelaria.pl/

Miejsce

Miejsce konferencji – hotel Bristol

Hotel Bristol już od ponad stu lat jest jednym z najbardziej wyróżniających się miejsc na mapie Warszawy. Czaruje majestatyczna neorenesansowa fasada i pięknymi wnętrzami z eleganckimi elementami Art Deco z początków XX wieku.

Zachwyca prestiżową lokalizacja przy Trakcie Królewskim, w pobliżu Pałacu Prezydenckiego, w odległości kilku kroków od Starego Miasta, Zamku Królewskiego i Opery Narodowej.Uroczysta kolacja – Kafe Zielony Niedźwiedź

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji uczestnicy spotkają się na uroczystej kolacji w Kafe Zielony Niedźwiedź na ulicy Smolnej 4, 00-375 Warszawa, Park Beyera

Kafe Zielony Niedźwiedź to restauracja kategorii fine dining, rekomendowana przez Slow Food. Serwujemy dania kuchni polskiej oraz europejskiej. Naszą pasją jest wyszukiwanie najlepszych produktów, pochodzących od lokalnych dostawców. Mamy bezkompromisowe podejście do jakości serwowanych dań. Kafe Zielony Niedźwiedź ma też wyjątkową na mapie Warszawy lokalizację – znajduje się w centrum miasta, choć na uboczu. Latem zapraszamy do naszego ogródka restauracyjnego położonego w zielonym Parku Beyera, a zimą do kameralnego i eleganckiego wnętrza naszej restauracji.

Adres

ul. Krakowskie Przedmieście 42/44,
Warszawa, 00-325, Polska
Strona www

Adres
ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa, Park Beyera
Strona www

Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

ul. Trębacka 4, lok. 334
00-074 Warszawa
tel: +48 22 826 16 72
e-mail: [email protected]
Dyrektor Zarządzający SIDiR
Tamara Małasiewicz
e-mail: [email protected]
Wszelkie prawa zastrzeżone © SIDiR 2015 - 2018
Obsługa serwisu virbit.pl